Logo Stichting Groene Pedagogiek

Stichting Groene Pedagogiek

De stichting ‘Groene Pedagogiek’ (stichting GP) is in 2016 opgericht. De toenemende vervreemding van de natuur bij de opgroeiende jeugd in stad en platteland, de toenemende prestatiedruk in het onderwijs met de nadruk op cognitieve vakken, het soms buitenproportionele gebruik van ICT-middelen in het onderwijs en de vrijetijdsbesteding van kinderen zijn daartoe aanleiding geweest. Daarnaast is een groeiende maatschappelijke beweging te zien waarbij waarden als duurzaamheid, dierenwelzijn en een gelukkig leven centraal staan. In deze context beoogt de stichting Groene Pedagogiek een substantiële bijdrage te leveren aan:

‘Vergroening’ van visie, denken en handelen van beslissers en beïnvloeders binnen het basis- en voortgezet onderwijs, (ortho)pedagogische en psychologische wetenschappen, lerarenopleidingen, welzijnssector,  jeugdgezondheidszorg , jeugdhulp en kinderopvang alsmede beslissers in het werkveld van ruimtelijke ordening en planologie om daarmee een meer natuur verbonden opgroeien en opvoeden van kinderen en jongeren te bevorderen en mogelijk te maken.

Om haar doelstellingen te bereiken:

  • Stimuleert de stichting wetenschappelijk onderzoek en draagt zo nodig bij aan de uitvoering ervan;
  • Bevordert zij bij pedagogen/docenten/pedagogisch werkers/beslissers bij de ruimtelijke inrichting op diverse schalen het inzicht in het belang van natuur als basisvoorwaarde voor een gezonde ontwikkeling van kinderen;
  • Deelt en ontwikkelt de stichting kennis en goede voorbeelden d.m.v. advies, opleiding en het verzorgen van inspiratiesessies;
  • Staat de stichting een landelijk pedagogisch / educatief netwerk ter beschikking om groene pedagogiek te bevorderen, te ontwikkelen en te implementeren.

In het bestuur en het netwerk van de stichting hebben mensen zitting die het werkveld in brede zin vertegenwoordigen zoals pedagogen, jeugdhulpverleners, beleidsmakers, adviseurs, docenten, opleiders en trainers.